Quality Assurance

นโยบายคุณภาพ
บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

OEG มุ่งมันและพัฒนาในความเป็นบริษัทชั้นนำในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ด้วยความไว้วางใจและความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้า โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่นำมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Environmental Assurance

นโยบายสิ่งแวดล้อม
บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซขนาดเล็ก โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก มีนโยบายที่จะควบคมและป้องกันปัญหามลภาวะให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจะคงไว้ซึ่งการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผล จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้

  1. ควบคุมและป้องกันมลภาวะ น้ำ เสียง จากระบบการผลิต รวมถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. จัดระบบการจัดการเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลและดำเนินการส่งกำจัด ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
  3. ส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. พัฒนาและปรับปรุงผลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
  5. อบรม สื่อสาร สร้างจิตสำนึกและสนับสนุนให้พนักงาน รวมถึง suppliers และ subcontractors ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและควบคุมมลภาวะ