วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งมั่นและพัฒนาในการเป็นบริษัทชั้นนำระดับอาเซียนในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า รวมทั้งเป็นต้นแบบที่ดีเพื่อให้เกิดความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคน”

พันธกิจ (Mission)

“ให้บริการในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

ค่านิยมองค์กร (Core Value)