เมื่อ 6 ต.ค. 2563 คุณวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร ประธานมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคุณปิยพรรณ หันนาคินทร์ ประธานกลุ่ม Thai Fight Covid และ     พล.ต.ท.ธนา ธุระเจน รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 1 ล้านชิ้น ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย จากประธานในพิธีส่งมอบ ดร.หลี่ หยิง หยวน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

               เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คุณปิยพรรณ หันนาคินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด ได้เป็นผู้ดำเนินการเสวนา “Road to Success and the Next Decade of Women in Power” จัดโดยสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society–Thailand Chapter  โดยผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธาน และมี รวธ. ร่วมนำเสนอหลักคิดในการทำงาน พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ ในแวดวงพลังงาน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองกับ ผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านพลังงานจากหน่วยภาครัฐและเอกชน เป็นแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมี นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน นางสาวปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง ร่วมเสวนา  ณ หอประชุม ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

          เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 ดร.ปิยพรรณ หันนาคินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด และ ผศ.ดร. สุดาวรรณ สมใจ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเกียรติเป็นแขกรับเชิญในรายการ รักเมืองไทย โดยมีชื่อตอนว่า “เมื่อโลกเปลี่ยนการศึกษาต้องปรับ”

ที่มา: คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

                    เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด (OEG) ร่วมกับมูลนิธินักศึกษาเก่าวิศวะ มช. และกลุ่มวิศวกรรวมใจต้านภัยโควิด-19 โดย ดร.ปิยพรรณ หันนาคินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด (OEG) และประธานกลุ่มวิศวกรรวมใจต้านภัยโควิด-19 พร้อมทีมงาน มอบห้องตรวจปลอดเชื้อเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) พร้อมด้วยชุด PPE และหน้ากาก N95 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะฯ ได้นำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ทางการแพทย์ และป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อโควิด-19 ในการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชื้อตามสถานที่ต่าง ๆ ในโอกาสต่อ ๆ ไป โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นผู้รับมอบ

ที่มา: Thailand Plus+

           เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมการจัดบริการทางการแพทย์รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal Medical Service) ของเขตสุขภาพที่ 5 ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร พร้อมรับมอบห้องตรวจปลอดเชื้อ และคลินิกเคลื่อนที่สำหรับตรวจผู้ป่วยในชุมชน จากคุณปิยพรรณ หันนาคินทร์ ผู้แทนกรรมการผู้จัดการบริษัท OEG กรรมการมูลนิธินักศึกษาเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานกลุ่มวิศวกรรมรวมใจต้านภัยโควิด-19

           เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2562 ดร. ปิยพรรณ หันนาคินทร์ กรรมการผู้จัดการ Operational Energy Group Limited ได้รับรางวัล Women in Power Award (WIP) 2019 จาก Institute of Electrical and Electronics Engineers, Power and Energy Society (IEEE, PES) Thailand

ที่มา: คณะวิศกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่

          คุณปิยพรรณ หันนาคินทร์ กรรมการผุู้จัดการ บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด ได้รับการอนุมัติปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิศกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2561 จากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ วันที่ 23 ม.ค. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่