pTel:  +66 (0) 2661 8990
OEG aims to be the leading power plant operation and maintenance service provider in Asia and the Middle East.

Quality & Environmental Assurance


นโยบายคุณภาพ
บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

OEG มุ่งมันและพัฒนาในความเป็นบริษัทชั้นนำในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ด้วยความไว้วางใจและความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้า โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่นำมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

นโยบายสิ่งแวดล้อม
บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซขนาดเล็ก โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก มีนโยบายที่จะควบคมและป้องกันปัญหามลภาวะให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจะคงไว้ซึ่งการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผลจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้


  1. ควบคุมและป้องกันมลภาวะ น้ำ เสียง จากระบบการผลิต รวมถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. จัดระบบการจัดการเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลและดำเนินการส่งกำจัด ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
  3. ส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. พัฒนาและปรับปรุงผลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
  5. อบรม สื่อสาร สร้างจิตสำนึกและสนับสนุนให้พนักงาน รวมถึง suppliers และ subcontractors ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและควบคุมมลภาวะ